Popular Gallery
 Our best partners

 Maps
 Help development
Ilya Yefimovich Repin (1844 - 1930) Reply of the Zaporozhian Cossacks to Sultan Mehmed IV of Ottoman Empire Oil on canvas, 1880-1891  358 × 203 cm (140.93 × 79.91 in) State Russian Museum, St. Petersburg, Russia
Goback 3 / 5 Forward

Title: Reply of the Cossacks
Description:

Ilya Yefimovich Repin (1844 - 1930)
Reply of the Zaporozhian Cossacks to Sultan Mehmed IV of Ottoman Empire
Oil on canvas, 1880-1891 
358 × 203 cm (140.93 × 79.91 in)
State Russian Museum, St. Petersburg, RussiaReply of the Zaporozhian Cossacks to Sultan Mehmed IV of the Ottoman Empire (also known as: Cossacks of Saporog Are Drafting a Manifesto - common international title, «Çàïîðîæöû ïèøóò ïèñüìî òóðåöêîìó ñóëòàíó» - common Russian title, «Çàïîðîæöû» - author's title) is a famous painting by the Russian artist Ilya Repin. The 3.58 m (11.74 ft) by 2.03 m (6.66 ft) canvas was started in 1880 and not finished until 1891. Repin recorded the years of work along the lower edge of the canvas. Alexander III bought the painting for 35,000 rubles, at the time the greatest sum ever paid for a Russian painting. Since then, the canvas has been exhibited in the State Russian Museum in Saint Petersburg.
Reply of the Zaporozhian Cossacks is a historical tableau, set in 1676, exploiting the legend of the reply that the Cossacks sent the Sultan of the Ottoman Empire, Mehmed IV. The Cossacks of the Zaporozhian Host ( 'beyond the rapids', za porohamy), inhabiting the lands around the lower Dnieper River in Ukraine, had defeated Ottoman Turkish forces in battle. However, Mehmed demanded that the Cossacks submit to Turkish rule. The Cossacks, led by Ivan Sirko, replied in an uncharacteristic manner: they wrote a letter, replete with insults and profanities. The painting exhibits the Cossacks' pleasure at striving to come up with ever more base vulgarities. During Repin's time, the Cossacks enjoyed great popular sympathy. Repin also admired them: "All that Gogol wrote about them is true! A holy people! No one in the world held so deeply freedom, equality, and fraternity."

The text of the Sultan's letter to the Cossacks:

As the Sultan; son of Muhammad; brother of the Sun and Moon; grandson and viceroy of God; ruler of the kingdoms of Macedonia, Babylon, Jerusalem, Upper and Lower Egypt; emperor of emperors; sovereign of sovereigns; extraordinary knight, never defeated; steadfast guardian of the tomb of Jesus Christ; trustee chosen by God himself; the hope and comfort of Muslims; confounder and great defender of Christians—I command you, the Zaporozhian Cossacks, to submit to me voluntarily and without any resistance, and to desist troubling me with your attacks.

—Turkish Sultan Mehmed IV

According to the legend, the reply was a stream of invective and vulgar rhymes, parodying the Sultan's titles:

Zaporozhian Cossacks to the Turkish Sultan!

You, turkish devil and damned devil's brother and friend, secretary to Lucifer himself. What the devil kind of knight are you, that can't slay a hedgehog with your naked arse? The devil shits, and your army eats. You will not, you son of a bitch, make subjects of Christian sons; we've no fear of your army, by land and by sea we will battle with thee, fuck your mother.

You Babylonian scullion, Macedonian wheelwright, brewer of Jerusalem, goat-fucker of Alexandria, swineherd of Greater and Lesser Egypt, Armenian pig, Podolian villain, catamite of Tartary, hangman of Kamyanets, and fool of all the world and underworld, an idiot before God, grandson of the Serpent, and the crick in our dick. Pig's snout, mare's arse, slaughterhouse cur, unchristened brow, screw your own mother!

So the Zaporozhians declare, you lowlife. You won't even be herding Christian pigs. Now we'll conclude, for we don't know the date and don't own a calendar; the moon's in the sky, the year in the book, the day's the same over here as it is over there; for this kiss our arse!

Koshovyi Otaman Ivan Sirko, with the whole Zaporozhian Host


Original (Ukrainian)

Çàïîð³çüê³ êîçàêè òóðåöüêîìó ñóëòàíó!

Òè – øàéòàí òóðåöüêèé, ïðîêëÿòîãî ÷îðòà áðàò i òîâàðèø ³ ñàìîãî Ëþöèïåðà ñåêðåòàð! ßêèé òè â ÷îðòà ëèöàð êîëè ãîëîþ ñðàêîþ ¿æàêà íå âá'ºø? ×îðò âèñèðຠà òâîº âiéñüêî ïîæèðàº. Íå áóäåø òè, ñóêèí òè ñèíó, ñèíiâ õðèñòèÿíñüêèõ ïiä ñîáîþ ìàòè, òâîãî âiéñêà ìè íå áî¿ìîñÿ, çåìëåþ i âîäîþ áóäåì áèòèñÿ ç òîáîþ, ðàñïðîéîá òâîþ ìàòü.

Âàâ³ëîíñüêèé òè êóõàð, Ìàêåäîíñüêèé êîëåñíèê, ²ºðóñàëèìñüêèé áðîâèðíèê, Îëåêñàíäð³éñüêèé êîçîëóï, Âåëèêîãî é Ìàëîãî ªãèïòà ñâèíàð, Àðìÿíñüêà ñâèíÿ, Ïîäîëÿíñüêà çëîäiþêà, Òàòàðñüêèé ñàãàéäàê, Êàìåíåöüêèé êàò, ³ âñüîãî ñâ³òó ³ ï³äñâ³òó áëàçåíü, à íàøîãî Áîãà äóðåíü, ñàìîãî ãàñïèäà îíóê ³ íàøîãî õóÿ êðþê. Ñâèíÿ÷à ìîðäà, êîáèëÿ÷à ñðàêà, ð³çíèöüêà ñîáàêà, íåõðåùåíèé ëîá, ìàòü òâîþ â'éîá!

Îòàê òîá³ êîçàêè â³äêàçàëè ïëþãàâ÷å! Íåâãîäåí ºñ³ ìàòåð³ â³ðíèõ õðèñòèÿí! ×èñëà íå çíàºì áî êàëåíäàðÿ íå ìàºì, ì³ñÿöü â íåá³, ð³ê ó êíèç³, à äåíü òàêèé ó íàñ ÿê ³ ó âàñ, ïîö³ëóé çà òå ó ñðàêó íàñ!..

Ïiäïèñàëè: Êîøîâèé îòàìàí ²âàí ѳðêî çî âñ³ì êîøîì çàïîð³çüêèì

Hits: 8537
Direct Link
HTML code
BB code
Goback 3 / 5 Forward
Ilya Yefimovich Repin (1844 - 1930) Religious Procession in Kursk Province Oil on canvas, 1880-1883 175 × 280 cm State Tretyakov Gallery, Moscow, RussiaIlya Yefimovich Repin (1844 - 1930) Reply of the Zaporozhian Cossacks to Sultan Mehmed IV of Ottoman Empire Oil on canvas, 1880-1891  358 × 203 cm (140.93 × 79.91 in) State Russian Museum, St. Petersburg, RussiaIlya Yefimovich Repin (1844 - 1930) Barge Haulers on the Volga Oil on canvas, 1870-1873 131.5 × 281 cm The State Russian Museum, St. Petersburg, Russia
 Our best partners

 Welcome in Gallery

We are proud to say we are one of the largest and most comprehensive online collections. On our pages you will find over 10,000 works of art. We are dedicated to bringing you quality information about artists and their artwork all around the world.

 Best gallery
2022 All right reserved Web Gallery